Om u beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Door te browsen op onze website, gaat u akkoord met de door ons gebruikte cookies - Lees meer - Verberg

Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden NLightened B.V.

 
Artikel 1. Definities

1.    In deze algemene voorwaarden wordt de volgende betekenis:

Algemene voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Verkoper.
Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NLightened B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50321870.
Afnemer: de Afnemer van Verkoper, zijnde iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper, in haar hoedanigheid als wederverkoper en/of bedrijfsmatige Afnemer, de opdracht verstrekt tot het leveren van Zaken.
Order: de Order van Afnemer.
Offerte: het schriftelijke aanbod van Verkoper om tegen een bepaalde prijs en een bepaalde hoeveelheid, Zaken te verkopen.
Zaken: de krachtens de Overeenkomst aan Afnemer te leveren Zaken.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens per e-mail, fax, internet, Skype of ander elektronisch medium verstaan.
Overeenkomst: de tussen Afnemer en Verkoper gesloten koopovereenkomst voor de Zaken, zoals doch niet uitsluitend de Orderbevestiging.
Partijen: Afnemer en Verkoper gezamenlijk. ieder afzonderlijk “Partij” te noemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid en gebondenheid

1.    Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, bestellingen, opdrachten, opdracht-bevestigingen, (koop)overeenkomsten met Verkoper en leveringen door Verkoper aan Afnemer, alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Partijen.
2.    Alle door Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde natuurlijke of aan Verkoper gelieerde rechtspersonen, kunnen een beroep doen op deze Algemene voorwaarden.
3.    Verkoper kan slechts worden gehouden aan afwijkingen van deze Algemene voorwaarden, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4.    Een verwijzing door Afnemer naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij Afnemer voor de aanvang van de opdracht deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. Alsdan zal pas een Overeenkomst tot stand komen nadat Partijen overeenstemming hebben bereikt over de alsdan toepasselijke voorwaarden. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van Afnemer en andere op documenten van Afnemer afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
5.    Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper afstand doet van het recht om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

1.    Alle door Verkoper gemaakte Offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Een Offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de Offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Opdrachten en acceptaties van Offertes en/of aanbiedingen door Afnemer gelden als onherroepelijk.
2.    Slechts indien Verkoper schriftelijk enige opdracht van Afnemer aanvaardt, dan wel met de uitvoering is aangevangen, is een Overeenkomst met Verkoper tot stand gekomen. Voor zover Verkoper geen opdrachtbevestiging aan Afnemer heeft gestuurd, wordt de inhoud van de Overeenkomst bepaald door de opdracht, het gebruik en deze Algemene voorwaarden.
3.    Eventuele door andere dan Verkoper bijgeleverde geschriften, waaronder doch niet uitsluitend, technische specificaties, kwaliteitsnormen, ontwerpen en/of tekeningen, binden Verkoper niet, behoudens en voor zover dat schriftelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen kunnen niet aan Verkoper worden tegengeworpen. Verkoper kan niet aan zijn Offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.    Retournering en/of creditering van teveel of onjuist bestelde Zaken, vindt slechts plaats met schriftelijke toestemming van Verkoper.
5.    Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
6.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Orders.
7.    Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, gaat de Overeenkomst voor.
8.    Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.
9.    Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en in overeenkomstige delen te factureren.
10.   Indien Verkoper gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld. Opgegeven levertijden schuiven dienovereenkomstig op.

Artikel 4. Levering

1.      Verkoper streeft zoveel mogelijk naar (af)levering binnen de opgegeven levertijden. Opgegeven levertijden zijn verwachte levertijden en kunnen nimmer worden aangemerkt als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Afnemer dient hiermee bij het sluiten van overeenkomsten met haar afnemers rekening te houden.
2.      Verkoper stelt de Afnemer zo spoedig mogelijk in kennis van een vertraging in de levering en informeert de Afnemer over de nieuwe verwachte leveringstermijn. Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Afnemer voor schade als gevolg van vertraging in de levering, en vertraging geeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.      Bij niet levering dient Afnemer Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te leveren. Indien en voor zover niet binnen deze termijn wordt geleverd heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er enig recht op schadevergoeding bestaat.
4.      De Afnemer is verplicht de gekochte Zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld c.q. aan hem (of een door hem aangewezen derde) worden bezorgd (“levering”). Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment van levering. Indien Verkoper de Zaken voor de Afnemer laat transporteren, geschiedt dit transport voor risico van de Afnemer.
5.      Bij weigering tot afname en/of nalatigheid met het verstrekken van informaties en/of instructies welke noodzakelijk zijn voor de levering, dan wel Zaken die door onafhankelijk van de wil van Verkoper niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zullen deze Zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Afnemer. Afnemer stemt in dat geval in met vergoeding aan Verkoper van alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslag- en vervoerskosten. Opslag van Zaken zoals hier bedoeld laat onverlet de verplichting van de Afnemer tot afname van de Zaken.
6.      Levering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats vanuit het magazijn te Etten-Leur, dan wel een nader door Verkoper te bepalen plaats. Indien Afnemer niet of niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzending, staat het Verkoper vrij zelf een keuze te maken ten aanzien van de vervoerder en het vervoermiddel. Het staat Verkoper eveneens vrij om iedere opdracht in gedeelten (af) te leveren en te factureren.
7.      Verkoper behoudt zich het recht voor om onder rembours te leveren, waarbij de rembourskosten voor rekening van Afnemer komen. Afnemer is in verzuim bij weigering van de remboursverzending.

Artikel 5. Prijzen

1.    Ter zake alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen geldt dat de vermelde prijzen zijn gebaseerd op de Euro. Indien facturering in een andere valuta plaatsvindt dan de Euro en tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de levering een koerswijziging is opgetreden, zal Verkoper gerechtigd zijn, tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in de toepasselijke buitenlandse valuta.
2.    Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW of andere plaatselijke belastingen of heffingen.
3.    Onverminderd het bepaalde in dit artikel geschiedt iedere verkoop onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende prijsbepalende factoren. Indien en voor zover zich tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de (af)levering wijzigingen mochten voordoen in de hiervoor bedoelde prijsbepalende factoren (waaronder begrepen, doch niet uitsluitend. verhogingen van en/of toeslagen op de vrachttarieven, referentieprijzen, invoerrechten, accijnzen of andere heffingen, belastingen en/of inkoopprijzen), is Verkoper gerechtigd om tot herziening van de oorspronkelijke vraagprijs over te gaan.
4.    Afnemer heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden, in het geval dat de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, zonder dat Afnemer daardoor enig recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 6. Betaling

1.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen van Verkoper uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.    Bezwaren tegen facturen dienen binnen twee werkweken na factuurdatum schriftelijk aan Verkoper kenbaar gemaakt te worden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Afnemer heeft geen recht op aftrek, opschorting of verrekening van enig aan Verkoper verschuldigd bedrag. Bij later blijkende juistheid van de bezwaren is Verkoper gerechtigd over te gaan tot verrekening van de gemaakte kosten.
3.    De op de factuur opgenomen betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Na het verstrijken van deze termijn is de Afnemer zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en worden alle overige vorderingen van Verkoper op Afnemer opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in.
4.    Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
5.    Verkoper is ten allen tijde gerechtigd om contante betaling en/of vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling van het verschuldigde te verlangen.
6.    Betalingen door Afnemer strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld Afnemer dat voldoening betrekking heeft op een factuur van latere datum.
7.    In het geval Afnemer in gebreke blijft of in verzuim verkeert met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. In een dergelijk geval is Afnemer in ieder geval verschuldigd, de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-.

 Artikel 7. Opschorting en ontbinding

1.    Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, dan wel haar prestaties op te schorten, indien de andere Partij, ook na schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.
2.    Wanneer Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, er bij Opdrachtgever sprake is van change of control of indien van NLightened B.V. in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet verwacht mag worden, alsmede in geval van overmacht, is NLightened B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van NLightened B.V. op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering van NLightened B.V. op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
3.    Verkoper is – onverminderd zijn overige rechten op grond van de wet – bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

-        de Afnemer niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen
-        na het sluiten van de Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen        dat de Afnemer de verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen
-        de Afnemer zich verbonden heeft om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
-        door vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen
-        er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst of  ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd

Opschorting van zijn verplichtingen of ontbinding van de Overeenkomst door Verkoper op de hier genoemde gronden laat diens overige rechten onverlet, waaronder het recht op vergoeding van geleden schade en kosten. Verkoper is jegens de Afnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten in geval van opschorting of ontbinding op grond van dit artikellid.
4.    Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en het bepaalde in artikel 13 (aansprakelijkheid en vrijwaring) is in geval van ontbinding van de Overeenkomst door een toerekenbare tekortkoming van een der Partijen, de andere Partij gerechtigd vergoeding van de schade te vorderen die hierdoor is ontstaan.


Artikel 8. Overmacht

1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere Partij indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.    Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt in deze Algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen:

-        de omstandigheid dat de Verkoper een prestatie, dienst of zaak die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt
-        stakingen die de nakoming van de verplichtingen van Verkoper, direct of indirect, verhinderen
-        storingen in het bedrijf van Verkoper, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting
-        brand, energiestoring, overstroming, aardbevingen en transportmoeilijkheden
-        overheidsmaatregelen, nationaal dan wel internationaal, die Verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen

3.    Verkoper heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien en voor zover de omstandigheid die nakoming uit hoofde van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper deze verbintenis had moeten nakomen.
4.    Indien sprake is van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
5.    Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan behoudt Verkoper het recht op voor het geleverde deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en (stil) pandrecht

1.    Alle door Verkoper in het kader van de Overeenkomst geleverde Zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2.    Door Verkoper geleverde Zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Verkoper staat wel toe dat Afnemer de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Zaken in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf van Afnemer aan derden levert.
3.    Afnemer komt geen retentierecht toe op de door Verkoper geleverde Zaken onder eigendomsvoorbehoud.
4.    Indien Afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekortschiet of Verkoper goede grond heeft om aan te nemen dat Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Zaken terug te nemen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. In een dergelijk geval is de onderliggende Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden en laat onverlet het recht van Verkoper om schadevergoeding te vorderen.
5.    Afnemer is verplicht Verkoper of een door Verkoper aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken zich bevinden.
6.    Indien en voor zover derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Garantie en Non-conformiteit

1.    De door Verkoper te leveren Zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De geleverde Zaken zijn bestemd voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of de door Afnemer bestelde Zaken en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de Zaken en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege buiten Nederland, is voor risico van Afnemer.  Verkoper geeft in dit kader geen garanties tot de door haar geleverde Zaken en/of accepteert derhalve geen aansprakelijkheid, indien en voor zover Afnemer de Zaken gebruikt en/of beoogd te gebruiken buiten Nederland
2.    Alle opgaven door Verkoper van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot de geleverde en/of te leveren Zaken gelden bij benadering en worden geheel vrijblijvend en met zoveel mogelijk zorg gedaan. Verkoper kan er echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Geringe afwijkingen leveren nimmer een  tekortkoming op.
3.    De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Zaken aan hem ter beschikking worden gesteld c.q. geleverd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Zichtbare gebreken dient Afnemer terstond na ontdekking en in ieder geval binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Verkoper te melden.
4.    Andere gebreken dan gebreken die bij levering door middel van onderzoek kunnen worden ontdekt dienen door de Afnemer binnen 14 dagen na (redelijke mogelijkheid tot) ontdekking schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld.
5.    De melding van enig gebrek dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6.    Met inachtneming van de verplichting van de Afnemer om de ter beschikking gestelde en geleverde Zaken op zichtbare gebreken te onderzoeken, en de verplichting eventuele gebreken binnen de genoemde termijnen schriftelijk aan Verkoper te melden, is Verkoper in geval van een gebrek in de geleverde Zaken enkel gehouden tot herstel van de tekortkoming op een van de volgende wijzen (naar keuze van Verkoper):

-        herstel van het gebrek
-        vervanging van de gebrekkige Zaken onder retour van geleverde Zaken en leveren van nieuwe Zaken
-        financiële compensatie voor het gebrek
-        terugnemen van de Zaken tegen terugbetaling van de betaalde prijs dan wel, indien de Zaken door de Afnemer nog niet waren betaald, creditering van het gefactureerde/te factureren bedrag. Verkoper is enkel gehouden tot herstel van de tekortkoming op een van de hier vermelde wijzen. Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van door de Afnemer geleden overige schade.

7.    Iedere aanspraak van Afnemer op herstel, vervanging, schadevergoeding of retournering in verband met een gebrek vervalt één jaar na levering.
8.    Iedere aanspraak van de Afnemer op herstel, vervanging, schadevergoeding of retournering komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of transport of onderhoud daaraan door de Afnemer en/of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere Zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt of geïnstalleerd op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden na levering waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), transport, installatie etc.
9.    Voor zover van toepassing kan Afnemer jegens de fabrikant en/of daarmee gelijkgestelde, rechtstreeks aanspraak maken op de fabrieksgarantie. Verkoper verleent aan Afnemer alle redelijke medewerking – inspanningsverplichting doch geen resultaats-verplichting – bij het inroepen van garantieclaims door de Afnemer bij de fabrikant en/of daarmee gelijkgestelde, van de geleverde Zaken.
10.    Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van andere bestelde Zaken.
11.    Indien van een gebrek buiten de in dit artikel opgenomen termijnen melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging, schadeloosstelling of retourzending.
12.    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, is Verkoper gerechtigd de gemaakte kosten in verband met de behandeling van de klacht, daaronder begrepen de onderzoekskosten, in rekening te brengen bij Afnemer.

Artikel 11. (Product)recall

1.    De Afnemer is verplicht aan Verkoper alle medewerking te verlenen indien Verkoper er om welke reden dan ook toe overgaat – al dan niet op instructie(s) van haar leverancier en/of de fabrikant en/of daarmee gelijkgestelde van de geleverde Zaken – de door haar geleverde Zaken uit de markt te nemen, of waarschuwingen te geven, of andere corrigerende maatregelen in verband met door haar geleverde Zaken (recall).
2.    Indien Verkoper overgaat tot een recall is Verkoper gerechtigd om alle Zaken die onderwerp zijn van de recall en die Afnemer op voorraad heeft tegen vergoeding van de aan Afnemer in rekening gebrachte prijs, terug te kopen. Afnemer is alsdan gehouden deze Zaken op een door Verkoper te bepalen wijze te leveren.
3.    Voorzover Zaken die onderwerp zijn van de recall door de Afnemer reeds zijn (door)verkocht en geleverd verleent de Afnemer aan Verkoper alle medewerking en geeft de Afnemer aan Verkoper, dan wel op diens aanwijzing rechtstreeks aan de fabrikant en/of daarmee gelijkgestelde en/of leverancier van Verkoper, alle informatie die naar het oordeel van Verkoper nodig is om afnemers of eindgebruikers tijdig te kunnen informeren ten aanzien van een recall.
4.    Met in achtneming van het bepaalde in artikel 13, zullen door de Afnemer in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het verlenen van medewerking aan een recall door Verkoper worden vergoed, indien Verkoper ten aanzien van de geleverde Zaken is aan te merken als de fabrikant van de geleverde Zaken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.    Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke, tijdige of volledige nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Verkoper gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte) aan de zijde van Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.
2.    De totale aansprakelijkheid van Verkoper op grond van de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden - ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins - is beperkt tot directe schade en wel maximaal tot het bedrag dat Afnemer voor de betreffende Zaken betaald heeft.
3.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden. 
4.    Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade voortvloeiend uit claims van afnemers van de Afnemer en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie, dan wel door Afnemer ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is uitgesloten.
5.    De totale aansprakelijkheid van Verkoper voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken, zal beperkt zijn tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
6.    Buiten de in lid 2 en lid 5 genoemde gevallen rust op Verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in lid 2 en sub 5 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een leidinggevende van Verkoper.
7.    Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze Algemene voorwaarden verjaart, indien en zodra één jaar is verstreken sinds de levering van de betreffende Zaken zonder dat de vordering schriftelijk bij de Verkoper is ingediend.
8.    De aansprakelijkheid van Verkoper zal in de landen waar geen beroep kan worden gedaan op uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden, steeds zijn beperkt voor zover dat wettelijk maximaal is toegestaan.
9.    Afnemer vrijwaart hierbij Verkoper uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden die verband houden met door Verkoper aan Afnemer geleverde Zaken en meer in het bijzonder eveneens als gevolg van een gebrekkig door Verkoper aan een aan Afnemer geleverde zaak (wegens productaansprakelijkheid), alsmede met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, alsmede alle aanspraken van of namens haar ondergeschikten, tenzij er sprake is van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verkoper.
10.    Indien Verkoper uit hoofde van het bepaalde onder het vorige lid door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Verkoper zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper daardoor ontstaan, komen voor rekening van de Afnemer.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegdheid

1.    Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.   Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.